O spoločnosti

EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa vznikol 1.1.1997. Zabezpečujeme komplexné služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v starostlivosti o verejnú zeleň, zabezpečujeme správu mestských lesov, správu oddychovej rekreačnej zóny Lesoparku v Starej Ľubovni a informačné aktivity, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj separovaného zberu odpadov, kde v rámci projektu TRIZUS spoločnosť zabezpečuje realizáciu separovaného zberu surovín z odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a podnikateľskými subjektami.

Dva krát ročne podľa zvozových okruhov a objednávok obcí, realizujeme zber veľkoobjemových odpadov a nebezpečných odpadov. 

Obchodné meno: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P,
IČO: 36168475,
DIČ: 2020003293
IČ DPH: SK 202 000 3293
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Spoločníci: Vlastníkom EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, je Mesto Stará Ľubovňa