Nakladanie s kuchynským odpadom v Starej Ľubovni a jeho materiálové využitie.