Jarné upratovanie 2023

Zimné obdobie pomaly končí a my sme tak ako každý rok v spolupráci s mestom pre Vás pripravili pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad: 

- patrí sem: nábytok, koberce, matrace, zárubne, okná a pod.

- nepatrí sem: stavebný odpad, bioodpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a pod.

a zvlášť veľkoobjemové kontajnery na bioodpad z vašich záhrad:

- patrí sem: konáre, lístie, tráva, časti rastlín, piliny, štiepka a pod.

- nepatrí sem: stavebný odpad, nábytok, objemný odpad, elektroodpad, zmesový komunálny odpad a pod.

 

Kontajnery budú pristavené v termíne od 28.03.2023 - 04.04.2023 na 17 vybraných lokalitách:

1. Ul. Vansová
2. Ul .Vsetínska - oproti domu č. 2 na parkovisku
3. Ul. Duklianskych hrdinov
4. Ul. Jarmočná - bývalý bitúnok
5. Ul. Mýtna - pri lávke pre peších
6. Pri autobusovej zastávke v miestnej časti Podsadek
7. Ul. Zamoyského 
8. Ul. Zámocká - po ľavej strane pred odbočkou na hrad
9. Ul. J. Kráľa
10. Ul. Štúrova
11. Ul. Tehelná, ul. Bernolákova - pri OR PZ
12. Ul. 17. novembra - pri kultúrnom dome
13. Križovatka ulíc Garbiarska a Farbiarska
14. Ul. Okružná - pri elektrorozvodni
15. Ul. Jarmočná - oproti domu č. 35 + Ul. Hviezdoslavova
16. Ul. Budovateľská
17. Ul. Obrancov mieru - vnútroblok
 
ĎAKUJEME, že pri jarnom upratovaní triedime. "Upracme si svoje mesto, pridaj sa aj ty!"
Nastavenia cookies