Elektroodpad je príliš vzácnym odpadom

 Podľa údajov BBC z roku 2016 priemerný smartfón obsahuje okolo 0,034 g zlata, 0,34 g striebra, 0,015 g paládia a takmer jednu tisícinu gramu platiny. Z menej vzácnych kovov je to priemerne 25 g hliníka a 15 g medi. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa s elektroodpadom zaobchádzalo správne a vzácne materiály nekončili na skládkach alebo v spaľovniach.

Moderná výpočtová technika, ako sú počítače, tablety či smartfóny, zásadne uľahčuje život. Podobne ako móda však podlieha neustále sa meniacim trendom a relatívne častej výmene.  Tým dochádza k zaťaženiu životného prostredia a zvyšovaniu ekostopy každého jednotlivca. Odpad, ktorý takto vzniká sa nazýva elektroodpad a nakladanie s ním je zložitejšie ako s bežnými druhmi odpadov, pre obsah vzácnych kovov ale aj ťažkých kovov. Po čase sa zo zariadenia na skládke začnú uvoľňovať toxické látky ako arzén, berýlium, kadmium, nikel či olovo.

Z dlhodobého hľadiska je nutné podotknúť, že recyklácia elektroodpadu aj napriek svojej prospešnosti problém celkom nerieši, iba ho spomaľuje. Recyklácia je priemyselný proces, ktorý vedie k istej miere znečistenia životného prostredia. Vyžaduje si dopravu druhotných surovín do špecializovaných podnikov, ktoré ich separujú, čistia a ďalej spracúvajú do použiteľnej formy, pričom každý z týchto procesov sa nezaobíde bez spotreby energie a istého podielu novej suroviny. Zaujímavý je pritom fakt, že smartfón, ktorý sme zodpovedne používali 4 až 5 rokov, má oveľa nižší dopad na životné prostredie ako ten, ktorý bol za tú dobu minimálne raz predmetom  recyklačného procesu.

Vo februárovej výzve vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom verejnosť vyzývajú zamyslieť sa nad tým, ako pristupujeme k elektronike, ktorú používame. Základným pilierom minimalizácie vzniku odpadu je šetrná a menšia spotreba. Pri elektronike to znamená plne využiť jej potenciál a snažiť sa naplniť jej životný cyklus. Nenakupovaním toho, čo nepotrebujeme, docielime nielen znižovanie množstva elektroodpadu, ale aj znižovanie nákladov na recykláciu vzniknutého odpadu či na ťažbu nových surovín. Predchádzame tým aj devastácii životného prostredia a zneužívaniu lacnej pracovnej sily v rozvojových krajinách. V neposlednom rade sa tento prístup prejaví aj v našej peňaženke. Pri všetkých druhoch odpadu však platí jedna univerzálna pravda: Najlepší odpad je ten, čo vôbec nevznikne.

Zdroj: ZMOS