Eko ďalej ?

 

Ani novelizácia zákona č.79/2015 Z. z. v minulom období nespôsobila zásadný obrat v recyklácií a separácií komunálneho odpadu.  Zadefinoval tých, ktorí  vytvárajú potencionálny odpad a označil ich za zodpovedných výrobcov. Odbremenil obce, mestá, ktoré financovali zber a vyseparovanie odpadu. Zákon zabezpečil vznik organizácií zodpovedných výrobcov (OZV). Otvoril novú éru farebného triedenia. Úlohou OZV bolo hradiť  náklady na zabezpečenie separovaného zberu. Cez média a slogany sa mal pojem triedenia hlboko zakoreniť v mysliach nás všetkých ako jediná zelená cesta. Je otázne do akej miery dokázali zabezpečiť podmienky pre zber ako aj zberné nádoby pre mestá. Samotný model však nepriniesol želané ovocie. Zďaleka nedosahujeme ambiciózne ciele EU.

A keďže ciele treba plniť, prichádza novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov č.329/2018 Z. z.. Jeho účinnosťou od 01.01.2019 má byť poplatok za uloženie tony odpadu na skládku rozdelený podľa úrovne vytriedenia. V súčasnosti sa pohybuje v priemere 6 eur. Ak by sa úroveň vytriedenia pohybovala na hranici viac ako 60 percent bude poplatok v r. 2019 7 eur. O rok neskôr 8 eur a o ďalší rok 11 eur. Pri úrovni menšej ako 10 percent je poplatok v r. 2019 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur a v r. 2021 o sedem eur viac. Niet pochyby o tom, že cieľom je  zvýšiť úroveň vytriedenia odpadu a dosiahnuť čo najmenšie množstvo odpadu uloženého na skládke.

V súčasnosti vychádza produkcia odpadu na jedného obyvateľa SR 348 kilogramov za rok, pričom miera separácie predstavuje v priemere 15 percent. Už v roku 2030 by mal tento podiel vzrásť na 70 percent. Budeme mať čo robiť v našich podmienkach. Pozitívom môže byť, že nás tieto poplatky donútia zamyslieť sa. Môže sa znížiť objem odpadu na skládkach. Negatívom sú európske poplatky za smeti aj napriek tomu, že naše príjmy zďaleka nedosahujú ich úroveň. Zvýši sa počet čiernych skládok a obhájime  popredné miesta v EU.

Treba si uvedomiť, že za separovaním nestojí samotný človek, ale celá spoločnosť, reťazec, ktorého súčasťou by mala byť obehová ekonomika, technologický vývoj v oblasti spracovania odpadov , životaschopný zákon a samotná vôľa minimalizovať tvorbu odpadov.

Bc. Štefan Kasperkevič