Členstvo v ZOVP SR

 V priebehu roku 2021 bola spoločnosť EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa prijatá medzi člena organizácie ZOVP (Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky).

ZOVP SR bolo založené v roku 1992 ako profesná organizácia, ktorej členské organizácie poskytujú služby v komunálnej sfére, vyrábajú, predávajú a servisujú komunálnu techniku, poskytujú projekčné a poradenské služby v oblasti životného prostredia. V prevažnej miere združené organizácie zabezpečujú komplexný komunálny servis pre mestá a obce (nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu, čistenie, opravy a údržba komunikácií vrátane zimnej údržby, údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a cintorínov, prevádzkovanie športových, sociálnych a kultúrnych zariadení, správa mestského a obecného majetku). Členské organizácie tento servis zabezpečujú vo viac ako 200 mestách a obciach s viac ako 2 miliónmi obyvateľov v Slovenskej republike.

 Poslaním združenia je ochrana životného prostredia a jeho neustále zlepšovanie pre život obyvateľov v mestách a obciach SR poskytovaním služieb, kvalifikovaných informácií, poradenských, konzultačných a vzdelávacích aktivít nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. Združenie je hovorcom, obhajcom a sprostredkovateľom záujmov profesie verejných prác voči tvorcom zákonov, orgánom verejnej správy, profesným inštitúciám, podnikateľským subjektom, odbornej i laickej verejnosti. Združenie sa taktiež zapája do harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s EÚ. Členovia nášho združenia sú dôležitým partnerom štátnych orgánov ale hlavne mestských samospráv.

V súčasnosti má združenie 70 členských organizácií s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky. Pre svojich členov združenie organizuje odborné semináre a školenia, domáce i zahraničné pracovné cesty na veľtrhy a výstavy životného prostredia, organizuje športové a kultúrne podujatia. Členovia združenia publikujú v odborných časopisoch, pripomienkujú návrhy zákonov a vykonávacích predpisov, vyhlášok a interných smerníc.

Súvisiace odkazy