foto: Pavol Sás

      

Stredisko odpadového hospodárstva

Úlohou strediska odpadového hospodárstva je efektívne a ekonomicky poskytovať komplexné služby v nakladaní s odpadom všetkým našim zákazníkom.

                                                                                                                  

Medzi naše vykonávané činosti patrí :

- prevádzkovanie skládky ,,SKALKA " 

-prevádzkovanie zberného dvora

-zber, preprava a likvidácia komunálnych odpadov

-zber a preprava nebezpečných odpadov a zdravotníckeho odpadu

-zber a preprava separovaných zložiek ( sklo, papier, plast, kovy, jedlé oleje)

-zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

-prevádzka regionálnej kompostárne

-odborné poradenstvo a vedenie evidencie o odpadoch

 

 

© 2013 EKOS spol. s r. o. Všetky práva vyhradené. Dizajn podľa REKNAL